Skip to content

Klachtenprocedure Living With Hope

 1. Mensen die zich onheus bejegend voelen door een functionaris of vrijwilliger van Living With Hope en daar niet in onderling overleg uit (denken te kunnen) komen, kunnen een klacht indienen bij het bestuur van Living With Hope.
 2. Klachten kunnen per e-mail worden ingediend bij secretariaat@livingwithhope.nl.
 3. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.
 4. Als het bestuur een klacht binnenkrijgt van of over een bestuurslid dan neemt dit lid geen deel aan de beraadslagingen over de klacht in het bestuur.
 5. Het bestuur kan besluiten een klacht niet in behandeling te nemen als:
  – De klacht geen betrekking heeft op handelingen die in verband met werkzaamheden voor Living With Hope zijn verricht.
  – De klacht onder behandeling is bij het Openbaar Ministerie en/of de rechter.
  Als het bestuur een klacht niet in behandeling neemt, dan deelt het bestuur dit gemotiveerd mee aan de klager.
 6. Het bestuur benoemt voor de behandeling van de klacht in eerste instantie een bemiddelaar. Deze probeert in overleg met de klager en de beklaagde de oorzaken van de klacht weg te nemen.
 7. Als dit niet tot genoegen van de klager lukt, dan stelt het bestuur een commissie van twee personen in die de klacht verder in behandeling neemt.
 8. De commissie hoort mondeling of schriftelijk achtereenvolgens de klager en de beklaagde. Ze legt haar bevindingen vast in een verslag. De klager en de beklaagde krijgen 14 dagen de gelegenheid daarop nog schriftelijk te reageren.
 9. Daarna trekt de commissie haar conclusies over in hoeverre ze de klacht gegrond acht en stelt ze eventueel maatregelen voor. Het verslag van bevindingen, de schriftelijke reacties van betrokkenen en de conclusies van de commissie worden aan het bestuur voorgelegd. De klager en de beklaagde krijgen hiervan een afschrift.
 10. Het bestuur maakt de conclusies tot de hare tenzij het daar om zwaarwegende redenen gemotiveerd van afwijkt.
 11. Het bestuur deelt haar conclusies mee aan klager en beklaagde en treft eventueel de voorgestelde maatregelen.

Augustus 2020

Back To Top